Witamy na stronie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej KomuKulturka.

Statut Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej "KomuKulturka"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "KomuKulturka" KK, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KK
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kolbudy.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju - na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura, a także prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 7.
Celami Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie kultury, edukacji oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.
4. Ochrona zdrowia i promowanie zdrowego trybu życia.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w formie:
inicjowania, organizowania i wspierania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych
tworzenia i wspierania grup dyskusyjnych;
tworzenia i wspierania grup zorientowanych na działalność artystyczną, edukacyjną, społeczną, turystyczną;
współpracy z instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w statucie;
organizowania konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów; wyjazdów, spotkań, warsztatów, wystaw, prelekcji;
organizowania imprez kulturalnych; sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
stworzenia klubu integrującego społeczność lokalną; prowadzenia działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem klubu;
działań promocyjnych, reklamowych i wydawniczych.
prowadzenia strony internetowej;
organizowania aukcji, sprzedaży cegiełek, publikacji;
działalności charytatywnej

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 9.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 11.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków do działalności Stowarzyszenia.
§ 12.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.
§ 13.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16.
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 17.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie - nie później niż w ciągu miesiąca od terminu pierwszego - bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 18.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
Walne Zebranie Członków
§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych kompetencjami innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 21.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 22.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
§ 24.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym przygotowanie corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 25.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
c. dotacje, subwencje, lokaty wraz z odsetkami;
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji
§ 26.
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 27.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 28.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 09.05.2011r.
Podpisano: